Absenties en verlof

Het is belangrijk dat leerlingen niet ongeoorloofd absent zijn. Voor de duidelijkheid hebben wij in een schema aangegeven hoe u als ouder/verzorger dient te handelen bij afwezigheid van uw zoon of dochter.

Absentiereden Hoe melden/aanvragen? Wanneer?
Ziek melden Alleen telefonisch via 023-5221060 Zo snel mogelijk.
(Tand)arts Absentiebriefje ingevuld en ondertekend door ouder/verzorger afgeven bij de receptie. In principe buiten schooltijd en nooit tijdens toetsen.

Altijd voorafgaand aan bezoek.
Bijzonder (vakantie)verlof Aanvraagformulier bijzonder verlof ingevuld en ondertekend door ouder/verzorger afgeven bij de receptie of mailen naar bkstorm@kennemerlyceum.nl.

8 weken van tevoren.
Verlof inzake godsdienst of levensovertuiging Aanvraagformulier verlof religie ingevuld en ondertekend door ouder/verzorger afgeven bij de receptie of mailen naar bkstorm@kennemerlyceum.nl.

2 dagen van tevoren.
Open dagen vervolgopleidingen Aanvraagformulier via decaan ingevuld en ondertekend door ouder/verzorger afgeven bij de receptie. Zoveel mogelijk in een weekeinde bezoeken. 3 weken van tevoren.
Examen auto/scooter * Absentiebriefje ingevuld en ondertekend door ouder/verzorger inleveren bij de receptie.

Zodra de datum bekend is en altijd voorafgaand aan examen.

* Een praktijkexamen voor auto of scooter wordt altijd in overleg afgesproken met de rijschool. Informeer of deze het tijdstip van het examen zoveel mogelijk buiten schooltijd kan plannen. Een theorie-examen voor auto of scooter kan online aangevraagd worden. Plan dit examen buiten schooluren.

De leerplichtambtenaar op school

De leerplichtambtenaar is 5x per jaar op school voor het preventieve leerplichtspreekuur. Hier wordt beginnend verzuim en/of meerdere keren te laat komen behandeld. De gesprekken hebben een informatief en waarschuwend karakter waarmee het Regionaal Bureau Leerplicht wil voorkomen dat af en toe spijbelen uitmondt in meer verzuim.

Ouders/verzorgers van leerlingen die worden aangemeld voor het spreekuur worden door de conrector of de verzuimcoördinator op de hoogte gesteld van de aanmelding bij de leerplichtambtenaar en tevens uitgenodigd om het gesprek bij te wonen. De gesprekken duren ongeveer een kwartier en worden gehouden onder schooltijd. De leerplichtambtenaar koppelt het resultaat van het gesprek middels een brief terug naar de conrector.

Bezwaar en beroep

Tegen een beslissing van de school inzake het niet verlenen van verlof kan beroep worden aangetekend bij de bezwarencommissie leerplichtzaken van de gemeente waarin het betrokken gezin woont (voor verlofaanvragen langer dan 10 schooldagen) of bij de schoolleiding (voor verlofaanvragen van 10 schooldagen of korter). Bovendien bestaat de mogelijkheid om in samenhang met de indiening van het beroepschrift de President van de Arrondissementsrechtbank (sector Bestuursrecht) om schorsing van het besluit of het treffen van een voorlopige voorziening te verzoeken.

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Beatrix Storm (verzuimcoördinator). Zij is op werkdagen bereikbaar tussen 8:30 uur en 14:00 uur of per e-mail via bkstorm@kennemerlyceum.nl.