Kwaliteit

Inleiding

Het werken aan kwaliteitsontwikkeling en kwaliteitsverbetering is op onze school vanzelfsprekend. Wij willen vandaag beter zijn dan gisteren. Ingezette ontwikkelingen worden geëvalueerd, van fouten wordt geleerd, we staan open voor feedback, kritiek én complimenten.

De wereld om ons heen verandert, dit betekent dat wij ons steeds opnieuw moeten verhouden tot deze veranderende wereld.

Inspectie

De inspectie van het Onderwijs ziet toe op de kwaliteit van het onderwijs en de bedrijfsvoering. De inspectie beoordeelt o.a. de kwaliteit van de lessen en de behaalde resultaten. Op 10 en 11 januari j.l. heeft het vier jaarlijks inspectiebezoek op het Kennemer plaatsgevonden. Alle scholen worden tegen het licht gehouden rond de thema’s financiën en didactisch handelen. Daarnaast is er op het Kennemer ook onderzoek gedaan naar kwaliteitsbeleid en onderwijsaanbod. We zijn blij te kunnen melden dat wij op alle onderdelen voldoende hebben gescoord. De resultaten van de inspectie vindt u onder Downloads en links

Scholen op de kaart

De website Scholen op de kaart geeft uitgebreide gegevens over onze prestaties op basis van betrouwbare resultaten.

Feedback van leerlingen en ouders

Elk schooljaar worden bij alle leerlingen enquêtes afgenomen over hun bevindingen van het onderwijs dat door hun docenten wordt gegeven. De uitkomsten worden gebruikt om het onderwijs van de docenten te verbeteren. Tevens worden elk schooljaar aan alle leerlingen en ouders vragen gesteld m.b.t. hun tevredenheid over de school. Deze resultaten zijn ook terug te vinden op de website Scholen op de kaart.

Examenresultaten

In de onderstaande tabel staan de examenresultaten per studie over de afgelopen jaren.

15-16 16-17 17-18 18-19
havo % 81 93  86 89
vwo % 91 91  90 93

 

Klachtenregeling

Ondanks de inspanning van velen kan het gebeuren dat er fouten worden gemaakt en/of dat zaken niet gaan zoals wij  (collega’s, ouders of leerlingen) willen.
Vanzelfsprekend wordt een klacht als eerste besproken met degene die de klacht veroorzaakt heeft. Levert dit gesprek geen duidelijkheid op dan kan de klacht worden voorgelegd aan de leidinggevende van de betreffende collega.
Leidt ook dit gesprek niet tot een bevredigende oplossing dan kan er gebruik gemaakt worden van de klachtenregeling en de regeling bezwaar- en beroepschriften, die te vinden is bij Downloads en links.

Externe klachtencommissie

Landelijke klachtencommissie voor het algemeen bijzonder onderwijs. De klager stuurt de klacht ter attentie van de ambtelijk secretaris van de LKC
Postbus 95572
2509 CN Den Haag