Kennemer Lyceum - Klaar voor morgen Vergrootglas - doorzoek de website

Vrijwillige Ouderbijdrage

×

Het Ministerie van OCW stelt aan scholen voor voortgezet onderwijs jaarlijks geld ter beschikking waarmee de school de basiskosten voor het verzorgen van de reguliere lessen, de gratis leermiddelen en de reguliere huisvestingskosten kan dekken. Het Kennemer Lyceum wil echter meer dan een ‘basispakket’ aan zijn leerlingen aanbieden om te zorgen dat onze leerlingen ook echt ‘klaar voor morgen’ zijn.

Daarom organiseert de school een groot aantal extra onderwijsactiviteiten, excursies en reizen die niet uit de subsidie van de overheid betaald kunnen worden. Daarnaast bekostigen wij een aantal voorzieningen uit de ouderbijdrage die de overheid niet of onvoldoende vergoedt.
De hoogte van de ouderbijdrage wordt vastgesteld in overleg met de medezeggenschapsraad. De schoolleiding legt jaarlijks verantwoording af over de besteding van de bijdragen aan de (O)MR.

De vrijwillige ouderbijdrage bestaat uit drie elementen:
· De algemene vrijwillige ouderbijdrage
· De activiteiten per leerjaar en de kosten voor extra onderwijsaanbod.
· De buitenlandse reizen en werkweken.

De ouderbijdrage mag nooit een reden zijn dat een van onze leerlingen het onderwijs op het Kennemer Lyceum niet kan volgen! Leerlingen worden dan ook nooit uitgesloten van activiteiten als de ouderbijdrage niet betaald is.

Naast de ouderbijdrage we om een donatie voor de instandhouding van de monumentale huisvesting, de prachtige sportfaciliteiten en de fijne buitenruimten. Hierbij is financiële hulp van ouders onmisbaar.