Kennemer Lyceum - Klaar voor morgen Vergrootglas - doorzoek de website

Ondersteuning

×

In het kader van passend onderwijs biedt het Kennemer basisondersteuning en extra ondersteuning aan leerlingen die daar behoefte aan hebben.

Basisondersteuning

Mentor (Coach)

Iedere klas en iedere leerling heeft een eigen mentor. De mentor is 1e lijns-leerlingbegeleider, volgt de studieresultaten, helpt bij het maken van keuzes en zorgt voor een goede sfeer in de klas. De mentor ziet zijn of haar leerlingen een aantal uren per week, tijdens het eigen vak, studielessen en tijdens individuele gesprekken. Zo bouwt de mentor een goede relatie op met de leerlingen. Ook ouders of verzorgers kunnen met vragen bij de mentor terecht. De mentor is telefonisch bereikbaar via de school of per e-mail. In het eindexamen jaar kiest iedere leerling een coach. De coach begeleidt leerlingen in het examenjaar en ondersteunt leerlingen o.a. bij het maken/afronden van het PWS. 

Cotebent (Junior-mentor)

Cotebent staat voor Commissie Ter Bevordering van enthousiasme. De cotebent (junior-mentor) is een leerling uit de bovenbouw, die vrijwillig een brugklas begeleidt. Tijdens de introductiedag maakt de brugklas kennis met zijn/haar cotebent(s). De cotebent(s) gaan o.a. ook mee op brugklaskamp en helpen het hele jaar door bij brugklasactiviteiten.

Studiebegeleiding

Voor leerlingen die ondersteuning nodig hebben bij het plannen, organiseren, leren (leren) en doen van hun huiswerk is er studiebegeleiding aanwezig. Elke middag is de studiezolder open voor leerlingen. Tussen 13:30 en 16:30 zijn er onderwijsassistenten in de studiezolder aanwezig.

Dyslexiebegeleiding

In klas 1 en 2 is er een speciaal dyslexieprogramma waarin leerlingen extra ondersteuning krijgen t.b.v. de studievaardigheden en moderne vreemde talen. Ook komen de ondersteunende mogelijkheden aan bod. Het Kennemer Lyceum biedt audio boeken aan en de dyslexie coördinatoren zijn altijd bereikbaar om mee te denken.

Eelke Kauffman & Marc Broertjes
Contactformulier dyslexie

Hoogbegaafdheid  

Op het Kennemer Lyceum kan iedere leerling zichzelf zijn en worden. Wanneer er wensen zijn om versneld, verdiept of anders-geïnspireerd de schoolcarrière te doorlopen gaan we in gesprek om, waar dat kan, vorm en aanbod passender te maken. Voor de onderbouw leerling bieden wij onder meer verrijking door extra projecten, via deelname aan extra lessen in de creatieve labs en de Artistieke en Sport interlyceale. Voor de bovenbouw leerling behoren het volgen van een extra vak, vervroegd examen bij een vak of deelname aan pre-university  tot de mogelijkheden. 

Bij het vermoeden van onderpresteren bieden wij ‘Top-training’ aan die door onze eigen gecertificeerde docenten wordt gegeven. Bij deze training gaan leerlingen aan de slag met het aanleren van leerstrategieën en het opstellen van doelen met betrekking tot hun leerwerk.  

Voor al onze hoogbegaafde leerlingen bieden wij een trefpunt waar leerlingen elkaar jaarlaag doorbrekend kunnen ontmoeten. Dit alles met als doel het welzijn, de motivatie en het schoolplezier van hoogbegaafde leerlingen vast te houden.  

HB experts: Aukje Inberg & Sharon Captein

Vertrouwenspersonen

Een vertrouwenspersoon is aanspreekpunt bij pesten en voor alle klachten die te maken hebben met ongewenst gedrag, machtsmisbruik of communicatie op school.

Interne vertrouwenspersonen: Nicolette Veen en Patrick Krop – Contactformulier vertrouwenspersoon.

Extra Ondersteuning

Trajectvoorziening

De trajectvoorziening is een voorziening die door het samenwerkingsverband Zuid-Kennemerland binnen alle scholen in de regio in het leven is geroepen in het kader van passend onderwijs. Onze trajectbegeleider biedt extra ondersteuning aan leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften op het gebied van gedrag, werkhouding, sociaal-emotioneel functioneren (schoolse vaardigheden) en/of welbevinden, ten einde af- of uitstroom van deze leerlingen, indien mogelijk, te voorkomen.

Leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben dan het basisaanbod omvat of dan de mentor (1e lijns-leerlingbegeleider) kan bieden, worden door de mentor, na toestemming van ouders en in overleg met de leerling, aangemeld bij het ondersteuningsteam. 

Is trajectbegeleiding geïndiceerd, dan wordt een OPP (Ontwikkel Perspectief Plan) in samenwerking met de leerling, mentor en ouders opgesteld en professionele ondersteuning, eventueel samen met ketenpartners en/of andere externe deskundigen, geboden. 

Zorgcoördinator
Annemiek Ziessen Contactformulier

Trajectbegeleider
Sharon Captein & Marjan Boneschansker Contactformulier

Leerplicht

Leerlingen die preventief worden uitgenodigd voor het spreekuur leerplicht laten beginnend schoolverzuim zien. Ouders/verzorgers van leerlingen worden door de school vooraf op de hoogte gesteld van de oproep voor een gesprek met de leerplichtambtenaar. Betrokkenen binnen de school en ouders/verzorgers ontvangen een verslag van het gesprek.

Verzuimcoördinator : mevrouw Bea Storm – Contactformulier

Leerplichtambtenaar: mevrouw Gea Visser gvisser@haarlem.nl

Bezoek jeugdarts

Leerlingen die opvallen door zorgelijk (ziekte)verzuim kunnen een uitnodiging voor een bezoek aan de jeugdarts verwachten. De arts analyseert de gezondheidsklachten en bijkomende problemen, overlegt met huisarts, medisch specialist of hulpverlener en geeft relevante informatie door aan school. Ook als een leerling en ouders/verzorgers niet zijn verschenen op de afspraak, zal de jeugdarts de school hierover informeren.

Jeugdarts:  mevrouw M. Smolders msmolders@vrk.nl

Schoolcoach CJG

De schoolcoach ondersteunt school, ouders en leerlingen vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin. De schoolcoach is er voor ouders die ondersteuning kunnen gebruiken bij opvoeden en leerlingen die ondersteuning kunnen gebruiken bij opgroeien. 

De CJG-coach is door de gemeente aan de school toegewezen en treedt op als schakel tussen onderwijs en hulpverlening. De coach kan snel hulp bieden, zelf (licht ambulante) hulp verlenen of rechtstreeks (specialistische) zorg inschakelen.

CJG-coach: Dagobert Wolswijk  info@cjghaarlem.nl