Organisatie

Bestuur

De “Stichting Scholengemeenschap Kennemer Lyceum, Bijzondere School voor Algemene Grondslag voor v.w.o. en h.a.v.o.”, zoals het Kennemer Lyceum officieel heet, wordt bestuurd door een algemeen bestuur. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van minimaal vijf en maximaal negen leden.

Dagelijkse leiding

Het bestuur benoemt uit haar midden een persoon die het uitvoerend deel van het bestuur vormt. Dit is de rector van de school. De rector maakt ook deel uit van het bestuur en heeft de dagelijkse leiding.

Toezicht

Alle andere leden van het bestuur vormen het toezichthoudend deel van het bestuur. Samen met de rector zorgt het algemeen bestuur ervoor dat het doel en de grondslag van de stichting worden toegepast bij het onderwijs op school. Het bestuur is het bevoegde gezag van de school en is eindverantwoordelijk voor de visie en het beleid van de school in de meest brede zin van het woord. Het toezichthoudende deel van het bestuur ziet toe op resultaat en voortgang van onder andere strategische speerpunten, de kwaliteit van het onderwijs en de financiën van de school. De toezichthoudende bestuursleden zijn ouders.

Leden

Dhr. Ted Blesgraaf (Voorzitter)

Dhr. Marcus Draaisma ( Vicevoorzitter)

Dhr. Daan Koning ( Penningmeester)

Mw. Nicolien Adema ( Secretaris)

Mw. Eveline Ruysenaars – van Erp ( Lid)

Mw. Marielle van den Dries ( Lid)

Schoolleiding

​​De directie van het Kennemer Lyceum bestaat uit de rector en de plaatsvervangend rector. Er zijn drie conrectoren die samen met de directie de schoolleiding vormen. ​​

Leden

Mw. E.M.M. (Emmy) Visbeen
Functie: rector
 E.M.M. Visbeen
Dhr. J.S. (Jeroen) van der Zande
Functie: plaatsvervangend rector
J.S. van der Zande
Mw. drs. J.M. (Jacomina) van der Weide
Functie: conrector klas 4/5/6-vwo
J.M. van der Weide
Dhr. drs. F. (Frank) Joop MEM
Functie: conrector klas 3/4/5-havo en 3-vwo
F. Joop
Mw. drs. K. (Karin) de Voogd van der Straaten
Functie: conrector klas 1 en 2
K. de Voogd

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) heeft op een aantal terreinen volgens de wet “Medezeggenschap op scholen” een instemmings- of adviesbevoegdheid. De MR bestaat uit personeelsleden, ouders en leerlingen.

 

Ouderraad

De ouderraad is nauw betrokken bij de school en haar leerlingen en draagt bij aan het creëren van een prettige, gezonde, veilige en gezellige leeromgeving. De ouderraad organiseert en assisteert bij activiteiten van en voor de school.

Leden

Cécile Cense
Henriëtte Dirkzwager
Mariëlle van den Dries
Esther Jonker
Danny Kapiteijn
Willy van der Lee-Sarneel
Karin van Rijswijk-Albers
Eveline Ruysenaars

Leerlingenraad

De leerlingenraad bestaat uit leerlingen uit de onder- en bovenbouw. Leerlingen worden geconsulteerd bij belangrijke zaken.